Нові національні стандарти на системи, повязані з безпекою будівель та споруд

426

Сучасна будівля (споруда) являє собою складну систему, до складу якої входять системи конструкцій, інженерні системи життєзабезпечення, реалізації процесів, ресурсо — та енергозбереження, підтримки комфорту і забезпечення безпеки (рис. 1). Всі входять до складу будівлі (споруди) системи взаємодіють один з одним, з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Пов’язані з безпекою будівлі або споруди системи (СБЗС-системи), виділені прямокутним контуром рис. 1, взаємодіючи з конструкціями та обсягами приміщень об’єкта, обладнанням інженерних систем і навколишнім середовищем, що виконують функції безпеки і забезпечують зниження ризику заподіяння шкоди людям, майну, навколишньому середовищу. СБЗС-системи діють у конкретному оточенні і реалізують свої функції тільки в тому місці, де будівля (споруда) побудовано і системи встановлені. Оцінити ризики, пов’язані з дією цих систем, провести оцінку та підтвердження відповідності представляється можливим тільки в конкретному будинку (споруді) з прив’язкою до місцевості і з урахуванням місцевих умов. СБЗС-системи, як і самі будівлі (споруди), які належать до одиничної продукції будівельного виробництва. Цим вони відрізняються від серійної продукції промислового виробництва (машин, механізмів, транспортних засобів тощо).

Рис. 1. Будівля (споруда) як складна система
До СБЗС-систем належать системи пожежної і охоронної сигналізації, пожежогасіння, димо — та тепловидалення, контролю і управління доступом, охоронного телебачення, оповіщення про пожежу та інших НС, моніторингу стану обладнання і конструкцій будівель (споруд) та ін. Будучи інтегрованими в єдину систему комплексної безпеки, вони одночасно протидіють безлічі небезпек, що виникають в результаті внутрішніх і зовнішніх впливів природного, техногенного та антропогенного характеру на будівлю (споруду) та його системи.
Застосування СБЗС-систем дозволяє знизити ризик, обумовлений поведінкою конструкцій будівлі (споруди) і входить в його склад обладнання інженерних систем під зовнішнім і внутрішнім небезпечним впливом, до рівня прийнятного ризику (рис. 2).
Нові національні стандарти на системи, повязані з безпекою будівель та споруд

Рис. 2. Досягнення безпеки будівлі (споруди)
В рамках ТК з стандартизації № 439 «Засоби автоматизації та системи управління» силами Всесвітньої академії наук комплексної безпеки, Університету комплексних систем безпеки та інженерного забезпечення, Концерну «Росбезопасность» та інших організацій і підприємств ведеться розробка національних стандартів на системи, пов’язані з безпекою будівель та споруд, що відповідають сучасним вимогам ІСО і МЕК і реалізують положення федеральних законів від 20.12.203 р. № 184-ФЗ «ПРО технічне регулювання» і від 30.12.2009 р. № 384-ФЗ «Технічний регламент про безпеку будівель і споруд».
Серія базових стандартів щодо функціональної безпеки СБЗС-систем з загальним найменуванням «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем» охоплює всі стадії життєвого циклу цих систем, встановлює вимоги до систем і їх складових, містить рекомендації щодо аналізу, загальної оцінки і зниження небезпек і ризиків, визначає порядок застосування СБЗС-систем і частин стандарту, дає приклади розрахунків. Стандарти застосовуються до СБЗС-систем довільної складності.
У серію входять 7 стандартів:

  • Частина 1. Основні положення;
  • Частина 2. Загальні вимоги;
  • Частина 3. Вимоги до систем;
  • Частина 4. Вимоги до програмного забезпечення;
  • Частина 5. Заходи щодо зниження ризику, методи оцінки;
  • Частина 6. Зовнішні засоби зменшення ризику, системи моніторингу;
  • Частина 7. Порядок застосування ГОСТ Р 53195, приклади розрахунків.

ГОСТ Р 53195.1–2008 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 1. Основні положення», затверджений наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 18.12. 2008 р. № 653-ст.
У цій частині стандарту дані терміни та визначення, що застосовуються до пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем, показано взаємозв’язок СБЗС-систем, встановлені основні положення щодо складових будівель і споруд, життєвих циклів систем, проектних небезпеки, ризику та повноти безпеки, порядку досягнення прийнятного ризику та принципу його встановлення.
В довідкових додатках до стандарту наведено відомості про системи, джерела, види і характер небезпек, фактори ризику, критерії та категоріях тяжкості наслідків, принципі розумної достатності і прийнятному ризику, а також методи визначення повноти безпеки.
ГОСТ Р 53195.2–2008 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 2. Загальні вимоги» затверджено наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 18.12.2008 р. № 654-ст.
У цій частині встановлені загальні вимоги до СБЗС-систем, включаючи їх відповідність положень стандарту, вимоги до документації, управління функціональної безпекою та її оцінці, повного життєвого циклу систем. У вимогах до повного життєвого циклу систем деталізовані положення щодо розробки концепції, визначення області застосування для конкретного об’єкта, аналізу небезпек і ризику, визначення вимог до функцій безпеки і їх розподілу, розробки проектної і робочої документації, планування повної установки, інтеграції і введення в дію, підтвердження відповідності, експлуатації та технічного обслуговування систем, їх ремонту та періодичному контролю, видозміни та модифікації, виведення з експлуатації та утилізації, а також верифікації систем на стадіях їх життєвого циклу.
В довідкових додатках до стандарту дано приклад структури документації та наведено відомості про компетентності осіб.
ГОСТ Р 53195.3–2009 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 3. Вимоги до систем» затверджено наказом Федерального агентства з технічного регулювання і метрології від 13.07.2009 р. № 293-ст.
В даній частині стандарту встановлені докладні вимоги до апаратним засобам СБЗС-систем, в тому числі до управління функціональної безпекою, життєвого циклу систем, планування підтвердження відповідності, проектування та реалізації, повноти безпеки апаратних засобів, а також вимоги щодо запобігання відмов, управління систематичними відмовами, до дій системи при виявленні відмов, реалізації та інтеграції систем, обміну даними, процедур експлуатації та технічного обслуговування, підтвердження відповідності систем вимогам безпеки, модифікації та верифікації.
В довідкових додатках до стандарту наведено рекомендації щодо методів і засобів запобігання відмов на стадіях життєвого циклу СБЗС-систем, за охопленням діагностикою і часткам безпечних відмов, за складом та інтеграції СБЗС-систем, організації центрів управління кризовими ситуаціями та застосування антропометричних характеристик людини для розрахунку апаратних управління.
Проект ГОСТ Р 53195.4 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 4. Вимоги до програмного забезпечення» знаходиться на стадії підготовки до затвердження.
Частина 4 стандарту встановлює вимоги до програмного забезпечення СБЗС-систем (СБЗС ПО), у тому числі до програмної документації, а також до управління його функціональної безпекою та її оцінці, життєвого циклу, забезпечення безпеки, експлуатації, процедур модифікації, верифікації. У вимогах до забезпечення безпеки СБЗС ЗА деталізовані положення з планування підтвердження відповідності, структурі, інструментальним засобам підтримки і мов програмування, детального проектування та розробки, реалізації вихідних текстів програм, тестування програмних модулів і, інтеграції функціональної електроніки (апаратних засобів і ПЗ) і СБЗС-систем (підсистем) в комплексну систему безпеки.
У довідковий додаток до стандарту включено керівництво по вибору методів і засобів проектування і розробки СБЗС, в якому дано рекомендації щодо застосування методів і засобів при проектуванні структури програм, з інструментальним засобам підтримки і мов програмування при детальному проектуванні, при тестуванні програмних модулів та інтеграції, в тому числі функціональної електроніки, при підтвердженні відповідності, при модифікації, верифікації та оцінки функціональної безпеки.
Проект ГОСТ Р 53195.5 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 5. Заходи щодо зниження ризику, методи оцінки» знаходиться на стадії підготовки до затвердження.
У частині 5 стандарту, що застосовується спільно з ГОСТ Р 53195.3 і ГОСТ Р 53195.4, наведені короткі описи методів і засобів, встановлених і рекомендованих до застосування в частинах 3 і 4, а також посилання на доступні джерела, опубліковані російською мовою, що містять докладні описи зазначених методів і засобів.
Проект ГОСТ Р 53195.6 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 6. Зовнішні засоби зменшення ризику, системи моніторингу» планується до розробки.
Частина 6 стандарту буде включати загальні вимоги до зовнішніх засобів зниження ризику для підвищення рівня безпеки будівель і споруд, а також до систем моніторингу стану обладнання інженерних систем і системи конструкцій будівель і споруд.
Проект ГОСТ Р 53195.7 «Безпека функціональна пов’язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 7. Порядок застосування ГОСТ Р 53195, приклади розрахунків» планується до розробки.
Частина 7 стандарту буде включати рекомендації щодо порядку застосування вимог, встановлених у частинах 1-6 ГОСТ Р 53195, і приклади розрахунків, які використовуються на різних стадіях життєвих циклів СБЗС-систем та їх складових.
Проект ГОСТ Р «Засоби автоматизації та системи управління. Засоби та системи забезпечення безпеки. Технічне обслуговування та ремонт» знаходиться на стадії підготовки до затвердження.
Даний груповий стандарт встановлює вимоги до систем і засобів, пов’язаних з безпекою будівель та споруд, на стадії їх експлуатації. У стандарті розглядаються цілі технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ТР) систем, а також вимоги до складу і змісту робіт з ТО і ТР і методів досягнення цілей, порядку прийняття системи на ТО і ТР та організації проведення цих робіт.
В довідкових додатках стандарту наведено рекомендовані форми документів, що застосовуються при підготовці та проведенні робіт з ТО і ТР систем і засобів забезпечення безпеки будівель і споруд.