Вдосконалення пожежної безпеки в рамках реалізації системи 5S.

362

В даний час на підприємствах промислового призначення та нафтової галузі впроваджуються і активно розвиваються принципи бережливого виробництва, що реалізуються в рамках системи 5S, спрямованої на організацію раціонального робочого місця та підвищення ефективності та керованості трудовими ресурсами підприємства.
Фундаментальною основою системи 5S служить послідовність дій, що дозволяє поетапно здійснювати перетворення в організаційній структурі підприємства, згідно з базовими принципами раціоналізації:
• Сортування
• Раціональне розташування
• Прибирання (утримання в чистоті)
• Стандартизація
• Удосконалення
Система 5S має безпосередній вплив на різні сфери
виробничої діяльності (оптимізація операційної зони, підвищення продуктивності праці), що, в свою чергу, дозволяє досягати виробничі і корпоративні цілі підприємства, серед яких ключове місце займає підвищення безпеки праці та зниження кількості нещасних випадків, забезпечення якого здійснюється шляхом раціональної організації охорони праці.
Охорона праці на підприємстві передбачає проведення заходів, що висвітлюють питання трудового законодавства, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних умов праці, спрямованих на збереження безпеки працівників під час робочого процесу. До компетенції охорони праці входить координація діяльності працівників щодо усунення недоліків робочого місця і вдосконалення трудових операцій, з метою ефективної та ергономічної організації виробництва. Пріоритетним напрямком діяльності охорони праці виступає вдосконалення і коригування заходів пожежної безпеки, в рамках реалізації фундаментальних принципів системи 5S:
1. Сортування: визначення місця розташування і зберігання первинних засобів пожежогасіння, схем та інструкцій з пожежної безпеки, легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів, а також обладнання робочих місць пожежними сигналізаціями, блоками резервного живлення (БРП), при наявності автоматизованих систем управління, з метою зниження ризику виникнення пожежонебезпечних ситуацій, пов’язаних з проблемою забезпечення електроенергією виробничих підрозділів.
2. Дотримання порядку. Розташування предметів та організація заходів у відповідності до вимог безпеки та ефективності роботи:
• при визначенні видів та кількості первинних засобів пожежогасіння слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, їх ставлення до вогнегасною речовин, а також площа виробничих приміщень, відкритих майданчиків та установок;
• у громадських будівлях і спорудах на кожному поверсі повинні розміщуватися не менше двох ручних вогнегасників ;
• приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50%, виходячи з їх розрахункової кількості;
• розміщення первинних засобів пожежогасіння у коридорах, проходах не повинно перешкоджати евакуації людей; їх слід розташовувати на видних місцях поблизу від виходів з приміщень на висоті не більше 1,5 м;
• проектування схем організованого руху людей по цеху або дільниці в нормальних і аварійних умовах;
• періодичне проведення інструктажів, з метою ознайомлення працівників з актуальними вимогами та інструкціями з пожежної безпеки, навчання та атестації працівників за програмами пожежного мінімуму;
• здійснення контролю за правильністю зберігання та експлуатації первинних засобів пожежогасіння та їх своєчасна заміна, у разі виявлення несправностей;
• реєстрація випадків порушень або невідповідності дій вимогам безпеки, з наступним проведенням заходів щодо усунення суттєвих недоліків.
3. Утримання в чистоті: призначення відповідальних за пожежну безпеку та оптимізація їх діяльності по контролю і технічного обслуговування місць розміщення засобів пожежогасіння.
4. Стандартизація: розробка та впровадження: покрокових інструкцій, що регламентують дії працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій, так і відповідальних за пожежну безпеку; системи автоматизованого обліку і реєстрації випадків порушення вимог і заходів пожежної безпеки; програми навчання співробітників підприємства, в відповідності з діючими вимогами і нормами пожежного мінімуму для відповідного галузі виробництва; ведення журналу з техніки безпеки компетентною особою.
5. Вдосконалення передбачає спостереження і контроль за справністю технічного і протипожежного устаткування, за безпекою робочого місця, а також організацію зовнішніх і внутрішніх аудитів, з метою оцінки ефективності реалізації та додержання вимог протипожежного режиму.
Проведення сукупності заходів, пов’язаних з удосконаленням пожежної безпеки, у комплексній системі 5S, сприятиме ефективності організації трудового процесу, зниження матеріальних і часових витрат на усунення наслідків некоректних дій працівників за дотримання заходів пожежної безпеки, внаслідок некомпетентності в питаннях, пов’язаних з вимогами і нормами чинних інструкцій, підвищення корпоративної культури і всебічної компетентності фахівців у галузі виробничих процесів.